Проект „Твоят час“


През месец ноември на учебната 2016/2017 година  ОУ “Антон Страшимиров“  започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

      В училището се провеждат 30 извънкласни  дейности.  25 от тях са групи за занимания по интереси, а 5 са за работа с деца с обучителни трудности.  Има създадени клубове по:

Клуб „English is fun“ с ръководител  Петранка Желязкова        
Клуб „Enjoy your free time!“ с ръководител          Димитрина Георгиева          
Клуб „Story time“ с ръководител  Петранка Желязкова  
Клуб „Аз рисувам“ с ръководител  Даниела Тенева
Клуб „Граматиката – лесна и интересна“ с ръководител  Петранка Генова
Клуб „Да съхраним българското“ с ръководител  Деяна Николаева Янкова
Клуб „Език мой“ с ръководител  Марийка Сивова
Клуб „Език свещен“ с ръководител  Панайот Балджиев
Клуб „Език свещен секция Б“ с ръководител  Панайот Балджиев
Клуб „Занимателна математика“ с ръководител  Ирена Енева
Клуб „Земята – наш дом“ с ръководител  Павлина Георгиева   
Клуб „Здраве“ с ръководител Росица Ковачева
Клуб „Компютърна графика и дизайн Секция А“ с ръководител  Илияна Христова
Клуб „Компютърна графика и дизайн Секция Б“ с ръководител  Илияна Христова
Клуб „Математика без граници“ с ръководител  Марийка Сивова
Клуб „Машина на времето“ с ръководител  Иванка Събева
Клуб „Ние сме родолюбци“ с ръководител  Красимира Химитлийска
Клуб „Обичам България“ с ръководител  Гергана Атанасова
Клуб „Обичам те, българска реч“ с ръководител  Светлана Калудова 
Клуб „Общуваме, четем и пишем“ с ръководител  Татяна Кирова
Клуб „Работилница – приложни изкуств“ с ръководител  Мария Атанасова
Клуб „Разкажи, реши, покажи… “ с ръководител  Светла Андреева
Клуб „Рисуване, природа, екология“ с ръководител  Радостин Рахнев
Клуб „Ритмика и танци“ с ръководител  Марина Станева
Клуб „Светът и ние“ с ръководител  Ирена Иванова
Клуб „Свят на цветове“ с ръководител  Радина Маслева
Клуб „Свят от цветове“ с ръководител  Сергей Велков
Клуб „Сръчни ръце“ с ръководител  Севда Дикмешефкет
Клуб „Хартиена фиеста“ с ръководител  Калинка Пефтичева
Клуб „Четем, пишем, общуваме“ с ръководител  Недялка Карастамова

Общо 486 ученици от ОУ “Антон Страшимиров“ – Бургас са включени в проекта.

Групите са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

Изложба на постери на тема Африка и Южна Америка 10.03. 2017 г. 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Група – „Земята – наш дом. Обучителни потребности.“ р. Павлина Георгиева

Проведена среща с родители на учениците участващи в   Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове – група „Земята – наш дом – обучителни потребности“с ръководител Павлина Георгиева

Запознаване на родителите с дейността на групата. 

Изложба на проекти изработени в клуб „Компютърна графика и дизайн“ ръководител: Илияна Христова

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Работилница – приложни изкуства”, с ръководител г-жа Мария Атанасова, направи изложба във фоайето на ОУ” Антон Страшимиров”.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Разкажи, реши, покажи…”, с ръководител г-жа Светла Андреева, разкраси коридорите на ОУ ”Антон Страшимиров” с изложба „Цветен Бургас” в стил Поп-арт.

Група за извънкласни дейности по интереси „Сръчни ръце”, с ръководител г-жа Севда Юлиянова, в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, представи изложба на композиции в техника „Квилинг”.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Аз рисувам”, с ръководител г-жа Даниела Тенева, направи изложба на плакати в ОУ ”Антон Страшимиров” по случай 22 април – Денят на Земята.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Свят на цветове”, с ръководител г-жа Радина Маслева, и група „Свят от цветове”, с ръководител г-н Сергей Велков, направиха изложба в ОУ ”Антон Страшимиров” на картини в техника „Ебру”. Техниката за рисуване върху водна повърхност и прехвърляне на изображението на хартия, плат или друга основа е популярна от векове в източна и централна Азия, а също в ислямския свят. При нея творецът никога не знае как точно ще изглежда бъдещата му картина. Малките художници поставиха своите произведения в собственоръчно изработени рамки и са украсиха класната си стая.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Аз рисувам”, с ръководител г-жа Даниела Тенева, представи албум със снимки, отразяващ дейността по проекта.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „English is fun”, с ръководител г-жа Петранка Желязкова, изработиха весела азбука и направиха тържество за буквите „ I know the English Alphabet“ в ОУ ”Антон Страшимиров” на 28.02.2017

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „English is fun”, с ръководител г-жа Петранка Желязкова, направи изложба на плакати в ОУ ”Антон Страшимиров” по случай 17. 03 2017 г. – Деня на Свети Патрик

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Story time”, с ръководител г-жа Петранка Желязкова, направи изложба на плакати в ОУ ”Антон Страшимиров” по случай Деня на водата, Първа пролет и 22 април – Денят на Земята.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Светът и ние”, с ръководител г-жа Ирена Иванова, направи изложба „Народни обичаи и празници. Празнична украса за 24 май“.

Група за извънкласни дейности по интереси „Сръчни ръце”, с ръководител г-жа Севда Юлиянова, в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, представи изложба на композиции в техника „Декупаж”, „Квилинг” и „3D квилинг”.

Група за извънкласни дейности по интереси „Хартиена фиеста”, с ръководител г-жа Калинка Пефтичева, в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, представя албум със снимки, отразяващ дейността по проекта.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, група за извънкласни дейности по интереси „Клуб Здраве”, с ръководител г-жа Росица Ковачева, представя албум със снимки, отразяващи дейността по проекта и проведения открит урок на тема „Ние сме приятели на здравето”. Пред родители и гости децата показаха усвоени знания и умения за правилното хранене и здравословния начин на живот.