Съобщение

Уважаеми родители,

През новата 2021/2022 учебна година всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите за новата учебна година.

Средствата се отпускат независимо от доходите на семейството при условие, че децата живеят постоянно в страната.

Финансовата подкрепа  се отпуска след подаване на заявление – декларация в дирекция „Социално подпомагане“ като се представи удостоверение от училището, в което е записано детето.

Срокът за подаване на заявлението е не по-късно от 15 октомври 2021 г.