СЪСТЕЗАНИЕ

От 01.12.2013 г. Ученическият  съвет при  ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ“  обявява състезание между класовете от прогимназиален етап за най-висок успех, най-добра дисциплина и най-малък брой неизвинени отсъствия. Състезанието ще продължи до края на учебната година. Начини и критерии за обявяване на резултатите:

1.  Всеки месец е бъде отчитан среден успех на класовете.

2. Дисциплината ще се отчита по информацията на дежурните учители и ученици и по нанесените забележки в дневниците на класовете. Ще се проследява както дисциплината в часовете, така и в междучасията.

3. Ежемесечно ще се отчитат неизвивнените отсъствия.

4. За всеки от показателите ще бъдат получавани определен бр. точки, които ще се сумират за съответния месец. Най-високият бр. точки по един показател е 19, а най-ниският – 1.
Например: класът с най-висок успех за месеца получава 19 т., а с най-нисък -1 т. По същия начин ще се отчитат и резултатите за дисциплина и неизвинени отсъствия. Накрая на учебната година месечните резултати ще се сумират и класът с най-много точки ще бъде обявен за победител.

Наградата за класа победител е безплатна еднодневна екскурзия.