СЪСТЕЗАНИЕ

От 01.12.2013 г. Ученическият  съвет при  ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ“  обявява състезание между класовете от прогимназиален етап за най-висок успех, най-добра дисциплина и най-малък брой неизвинени отсъствия. Състезанието ще продължи до края на учебната година. Начини и критерии за обявяване на резултатите:

1.  Всеки месец е бъде отчитан среден успех на класовете.

2. Дисциплината ще се отчита по информацията на дежурните учители и ученици и по нанесените забележки в дневниците на класовете. Ще се проследява както дисциплината в часовете, така и в междучасията.

3. Ежемесечно ще се отчитат неизвивнените отсъствия.

4. За всеки от показателите ще бъдат получавани определен бр. точки, които ще се сумират за съответния месец. Най-високият бр. точки по един показател е 19, а най-ниският – 1.
Например: класът с най-висок успех за месеца получава 19 т., а с най-нисък -1 т. По същия начин ще се отчитат и резултатите за дисциплина и неизвинени отсъствия. Накрая на учебната година месечните резултати ще се сумират и класът с най-много точки ще бъде обявен за победител.

Наградата за класа победител е безплатна еднодневна екскурзия.

Конкурс

По повод празника на училището, 07.12, Ученическият съвет обявява конкурс за рисунка и (или) есе на тема "Какво харесвам в моето училище "Антон Страшимиров" и как го виждам след 10 години".

Произведенията да се представят до 29.11.2013г. на госпожа Асланова и Госпожа Кулева.

Резултатите ще бъдат обявени на 05.12 на "Най-дългото хоро".

„Мама, татко и аз“

На 24.10.2013 г. Община Бургас – Бенефициент по проект BG051PO001 4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” по ОП РЧР –  проведе ІІ Спортно състезание с участието на родители „Мама, татко и аз“.

Подобен спортен празник по Дейност 5 „Работа с децата и учениците за приемане на различието“  е част от поддейност Г – Организиране на спортно състезание с участието на родители и вече беше проведен през пролетта на 2013 г.

Празникът се състоя в  спортна зала „Младост“ – гр. Бургас.

В празника взеха участие и ученици от ОУ „Антон Страшимиров“, партньори на Община Бургас по проекта.

Той беше истинско удоволствие и радост както за децата, така и за техните родители, които възторжено участваха и аплодираха от трибуните.

На всички участници бяха връчени сертификати и награди – сладки лакомства и спортни пособия.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%211222&authkey=AHTFAp3FuGEpwYU“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]