Обучение с родители по проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”

Община Бургас – Бенефициент по  проект  BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” по ОП РЧР  проведе обучение с родители на деца със специални образователни потребности.

Обучението се проведе за периода 15.02.2013 – 17.02.2013 г в гр. Бургас.

Обучението е включено в  Дейност 3: Подпомагане на социализацията и интеграцията на децата и учениците със СОП, поддейност Д ”Обучение и работа с родители на деца със СОП – психолог и педагог – 3 тридневни обучения веднъж през първата година и веднъж през втората година”

Родителите се разделиха на три групи според сходството на заболяване на децата си. Опитни екипи от психолози и педагози  от Партньор №4 – ОУ „Пейо Яворов“ , Партньор №5 – ОУ „Найден Геров“ и  Партньор №6 – ОУ „Антон Страшимиров“ подготвиха и изнесоха учебна програма. Обсъдиха се конкретни проблеми, затруднения, предизвикателства и средства, както и начини за преодоляването им.

Постигната цел от първото обучение е  подпомагане родителите на деца и ученици със СОП. Груповата работа с родителите допринася за качеството и устойчивостта на постигнатите резултати при работата с децата и учениците до момента.

Ще се проведат 3 актуализирани обучения в началото на втората учебна година в проекта. Очакван резултат е родителите да  подпомогнат обучението и интеграцията на децата си.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21635&authkey=AD0Exbdpz6mPaCA“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]