Обучение за работа с деца със СОП

В периода 23-27 април се проведе обучение по дейност 4 "Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции в училищата и детските градини за работа с деца и ученици със СОП", във връзка с реализирането на проект BG051PO001-4.1.04-0068 "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи". В него взеха участие 30 души, групирани както следва:

– Обучение на психолози за новости в работата на деца със СОП

– Обучение на учители от детските градини

– Обучение на преподаватели и педагогически съветници

Обучението бе водено от преподаватели от Нов български университет, партньор по проекта.

Целта, която си постави и очакваните резултати от обучението са следните:

– Създадена подкрепяща среда за обучението на 53 деца и ученици със СОП;

– 33 учители и специалисти с педагогически функции, обучени за работа с деца и ученици със СОП;

– Ще бъде подготвен и издаден наръчник за интегрирано обучение на деца със СОП;

– Ще бъдат създадени поне 10 образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП.

По проекта са предвидени още две обучения за всяка една от групите.