Химитлийска Красимира

  

    Красимира Димитрова Химитлийска

 

     Образование: Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров'' - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: krasimira.himitliyska@edu.mon.bg