Събева Иванка

  

 

Иванка Желева Събева

 

     Образование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров'' - гр. Бургас

 

     Специалност: "Начална училищна педагогика"

     ОКС: БАКАЛАВЪР

     email: ivanka.zh.sabeva@edu.mon.bg