Стоева Зорница

 

   Зорница Тодорова Стоева  

 

     Образование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

     Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

     ОКС: МАГИСТЪР

     email: zornitsa.to.stoeva@edu.mon.bg