ПОКАНА КЪМ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

До: Членовете на Обществения съвет

при ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас

 

П О К А Н А

 

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.18, ал.2, т.2 и чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на Обществения съвет при ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас, което ще се проведе на 18.01.2024г. от 18:00 часа в сградата на училището, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с жалба
2. Разни

 

Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

       

                                                                                                       С уважение: …………………………..

                                                                                                                              Даниел Иванов - Председател