ПОКАНА ЗА 13.02.24г.

                                                                До членовете на Обществен съвет

                                                     при ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас

                                                  П О К А Н А

     Уважаеми дами и господа,

На основание чл.18, ал.2, т.2 и чл.20 от Правилника за създаването,

Устройството и дейността на обществените съвети към детските

градини и училищата свиквам на заседание  на Обществения съвет при

ОУ „ Антон Страшимиров“ гр. Бургас, което ще се проведе на 13.02.2024г.

от 16:00 часа в сградата на училището  при следния

                                                  ДНЕВЕН РЕД:

Становище  за училищния  план прием за учебната 2024/2025 година.
Разни.

Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от

половината от членовете  на обществения съвет.

                                            С уважение:

                                                             Даниел Иванов - председател