Анкета

Уважаеми ученици, родители и други приятели молим ви да споделите вашето мнение, като попълните тази кратка анкета. Отбележете за всяко твърдение този отговор, който е най-близко до вас. Няма верни и грешни отговори. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Lz26I5YJ_gczDRgaIq4SY4qbfhMF3Bb84aMHLHJoqfVBUQ/viewform?fbclid=IwAR3zdOMu11n1tfKmmoS58F83rLPPvabqrsPryw3MyQA6OXeWVLtwXjTZSnU

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Обръщаме се с настоящето писмо към Вас, водени единствено от желанието да обясним какво представляват двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, какви продукти получават децата Ви по тях и в какви количества. 
Уважаеми родители, хранителните продукти, които се предоставят по двете европейски схеми се управляват от Държавен фонд „Земеделие“ и нямат нищо общо с т.нар. безплатни закуски, които се дават ежедневно на децата от бюджета на Министерство на образованието и науката. От доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се финансират от ЕС и се прилагат от почти всички страни-членки на Общността,  се възползват децата от подготвителните групи и учениците от І до IV клас включително, които посещават държавните, общинските и частните училища и детски градини. Схемите имат за цел не да изхранят децата, а да възпитат в тях трайни навици да консумират пресни плодове и зеленчуци, както и млечни продукти, особено във възрастта, когато се оформят хранителни навици, полезни за тях.Европейските схеми обхващат общо 420  000 деца, които посещават над 3 200 учебни заведение в цялата страна. На всяко дете през учебната година се полагат 9,2 кг пресни плодове и зеленчуци и 1,5 кг. млечни продукти – (сирене, кашкавал или мляко). По схемата „Училищен плод“ децата Ви получават до 46 доставки, които се разпределят през учебната година. Една доставка е от 160 гр. до 250 гр. според вида на плода или зеленчука. През годината се доставят 11 вида пресни плодове и зеленчуци, най-малко по 4 различни вида през месеца. За периода на извънредното положение, тъй като доставката е една, съгласно Постановлението на Министерски съвет – децата Ви може да получат от един вид плод или зеленчук ( повечето пакети включват краставици или ябълки).
По схемата „Училищно мляко“ в рамките на учебната година всяко едно дете получава до 50 доставки от сирене, кашкавал или мляко. Когато се доставят трайни млечни продукти, каквито са сиренето и кашкавалът, те са пакетирани в индивидуални опаковки, всяка от която тежи 30 грама. Това е разписано в Приложение 4 на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, обнародвана в ДВ от 05.03.2019 г.
За периода на извънредното положение мляко не се предоставя. До обявяване на извънредното положение заради пандемията от коронавирус (COVID-19) (до 13 март 2020 г.) и по двете схеми на децата Ви са раздадени близо 70% от предвидените за учебната година количества пресни плодове и зеленчуци, и млечни продукти. Това означава, че до края на учебната година остават да бъдат извършени оставащите 30% от одобрените доставки. Количествата продукти, които децата и учениците получават еднократно за периода 13 март – 13 май 2020 г., зависят от броя на предвидените доставки, съгласно предварително одобрения график за посочения период. Разпределяните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно българското и европейско законодателство. Продуктите се доставят в училищата и се раздават от директорите на родителите по предварително изготвени списъци. При необходимост продуктите могат да бъдат получени със съдействието на структурите на земеделското министерство, чрез държавните горски предприятия. Доставките до учебните заведения се извършват както и преди обявяването на извънредно положение – от одобрените заявители. Подчертаваме още веднъж, че мярката има социално-икономически ефект и цели да подпомогне в обявеното извънредно положение както семействата на децата, така и производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти. 
Редно е да знаете и кой упражнява контрола и как се случва това. Директорите на учебни заведения са хората, които осъществяват контрола по всяко време на територията на училището – и по отношение качеството на продуктите, и по отношение на изпълнение на одобрените дейности по двете схеми. Ако директорите на училищата и детските градини установят, че им е предоставена негодна за консумация храна, те не трябва да я раздават на децата. Директорите следва да се свържат с доставчика и да му я върнат, като уведомят незабавно съответните компетентни органи, в лицето на ДФ „Земеделие“ и Българската агенция за безопасност на храните. При констатирани нередности фонд „Земеделие“ налага финансови санкции на доставчиците за продукти с лошо качество или с изтекъл срок на годност. 
Уважаеми родители, като Ви благодарим за Вашата съпричастност и разбиране, оставаме на Ваше разположение за въпроси по темата, свързана с двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
При констатирани нарушения в доставките, подавайте сигнали до ДФ „Земеделие“ на следния мейл: press@dfz.bg.
Бъдете здрави! Пазете себе си и всички близки на сърцата Ви хора! 

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА

Продукти по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

   Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че ще предприемем действия продуктите за периода на извънредното положение 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между учениците в нашето училище.

Заявителят „Джейелпи“ ЕООД  ще предостави по 420 гр. кашкавал (в индивидуална опаковка) и 2 кг. краставици.

1. Продуктите ще се раздават лично на родител на ученик по график при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение.

2. Раздаването на продуктите ще бъде две места. След като получите продуктите, предназначени за Вашето дете срещу подпис, ще напускате двора на училището по указанията от персонала.

3. При посещението си в училище сте задължително с маска на лицето.

4. Графикът за получаване на хранителните пакети e съобразен с изискването на Агенцията за безопасност на храните да няма забавяне, с оглед спазване срока на годност:

График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
I а 08.30 09.00 вход стол
I б 09.00 09.30 вход стол
I в 09.30 10.00 вход стол
I г 10.00 10.30 вход стол
I д 10.30 11.00 вход стол
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
III а 11.00 11.30 вход стол
III б 11.30 12.00 вход стол
III в 12.00 12.30 вход стол
III г 12.30 13.00 вход стол
III д 13.00 13.30 вход стол
III е 13.30 14.00 вход стол
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
II а 08.30 09.00 вход централен
II б 09.00 09.30 вход централен
II в 09.30 10.00 вход централен
II г 10.00 10.30 вход централен
II д 10.30 11.00 вход централен
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
IV а 11.00 11.30 вход централен
IV б 11.30 12.00 вход централен
IVв 12.00 12.30 вход централен
IV г 12.30 13.00 вход централен
IV д 13.00 13.30 вход централен
IV е 13.30 14.00 вход централен

Забележка: От 14.30 до 16.30 часа ще работи входа към стола и родителите неуспели да вземат пакетите в определения им в графика час ще могат да го направят.

Раздаването на хранителните пакети ще се извършва от служителите на фирмата-доставчик, които разполагат със здравни книжки.

 Напомням, че при посещението в училище следва да спазвате физическа дистанция от не по-малко от 2 метра помежду си. Би било добре всеки от Вас да носи свой химикал при подписване на документите за получена храна.

ВЧЕРА – ПЛАХИ СТЪПКИ, ДНЕС – УВЕРЕНИ КРАЧКИ!

Приключи и шестата седмица на споделени страхове, трепетни очаквания и надграждане на увереността. Няма ги плахите стъпки, няма го съмнението! Нашите малки любопитковци, водени от своите учители, не се лутат в електронното пространство, те просто го владеят. Прохождането е назад във времето, сега заедно правим широки крачки във виртуалността.
        Децата на ОУ „Антон Страшимиров“ вече са властелинът на MS Teams. Всички тайни на виртуалната класна стая са разкрити.
        Знаем и го правим. И нищо не може да ни спре!

„Моят Великден“

Скъпи ученици и родители,
В навечерието на светлия празник Великден, обявяваме конкурс на тема : „Моят Великден“ за учениците от 5 до 7 клас в три направления:
– Рисунка и/или картичка
– Великденска украса на дома
– Великденско яйце
Снимайте своите творби и изпращайте снимките на имейл адрес: velikden.as2020@abv.bg в срок до 21 април 2020 г. Най-добрите 10 творби във всяка категория ще бъдат публикувани във фейсбук страницата ни, където ще можете да гласувате за тях чрез харесване на снимката до 30 април 2020 г.
Отличените на първите три места във всяко направление ще бъдат наградени след подновяването на учебните занятия в училище.
Ръководството и екипът на ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас ви пожелава много здраве и приятни празнични дни!

Снимка на ОУ "Антон Страшимиров" Бургас.