Вдъхновени от професиите

Моменти от изпълнението на проекти във ФУЧ „Вдъхновени от професиите“ в 5 клас с ръководител М. Джованова, проведени през април и май в рамките на иновативните часове в ОУ „Антон Страшимиров“.

ДОБРОТО ЛЕСНО СЕ ИЗБИРА!

Всяко дарение е от значение, всяко дарение помага. Родителите на учениците от ОУ „Антон Страшимиров“ дариха част от своите хранителни пакети, получени по програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Дарения бяха направени на ДСП ОЗД – Бургас и „Надежда и домове за децата“ – клон България.
Чудесата са възможни, когато не сме сами.
Благодарим на родителите и техните семейства.

ПРИЕМ НА ДЕЦА В І КЛАС

Приемът се извършва по електронен път с регистриране в електронната система на община Бургас в едно от желаните от родителите учебни заведения.
https://www.uburgas.org/
СИСТЕМАТА отваря за регистрация на 12.05.2020 в 8:00 часа.
В стая 25 на ОУ „А.Страшимиров“ родителите, които нямат възможност да направят регистрация онлайн, могат да го направят, спазвайки изискванията за безопасност, като задължително носене на предпазна маска.
В училището е направена необходимата организация за дезинфекция на помещенията и отстояние, като родителите ще влизат вътре по един, за да няма струпване на хора. Техническото лице ще попълни електронния формуляр пред родителя и ще му даде индивидуална парола за достъп до класирането, с която може да провери резултатите, веднага щом бъдат обявени.
Първият етап на записване ще продължи до 18.00 часа на 22 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни в електронната система.
Родителите на приетите на първо класиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни. Обявяването на останалите свободни места след първо класиране ще се извърши на 16 юни.

УСПЕХ!

ХУБАВ ДЕН ВЕЛИКДЕН, ОЩЕ ПО-ХУБАВ – ГЕРГЬОВДЕН…

Гергьовден е един от най-обичаните пролетни празници, тъй като бележи началото на пролетта. Той е свързан с пробуждането на природата и с раззеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с аромат на цветя, треви и билки. Това е причината празникът да се нарича още „Цветен Георги“. 
Според народните поверия и легенди Свети Георги е славен юнак, драконоборец и змееборец, който спасява девойка от ламята от долната земя и именно този му образ е застъпен в иконографията – светецът пронизва ламя със своето копие, възседнал бял кон.
Честит имен ден на всички носещи името на Св. Георги!
Нека той  Ви дари със смелост, увереност и непобедимост.

Поздрав за Гергьовден 2 клас

Анкета

Уважаеми ученици, родители и други приятели молим ви да споделите вашето мнение, като попълните тази кратка анкета. Отбележете за всяко твърдение този отговор, който е най-близко до вас. Няма верни и грешни отговори. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Lz26I5YJ_gczDRgaIq4SY4qbfhMF3Bb84aMHLHJoqfVBUQ/viewform?fbclid=IwAR3zdOMu11n1tfKmmoS58F83rLPPvabqrsPryw3MyQA6OXeWVLtwXjTZSnU

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Обръщаме се с настоящето писмо към Вас, водени единствено от желанието да обясним какво представляват двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, какви продукти получават децата Ви по тях и в какви количества. 
Уважаеми родители, хранителните продукти, които се предоставят по двете европейски схеми се управляват от Държавен фонд „Земеделие“ и нямат нищо общо с т.нар. безплатни закуски, които се дават ежедневно на децата от бюджета на Министерство на образованието и науката. От доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се финансират от ЕС и се прилагат от почти всички страни-членки на Общността,  се възползват децата от подготвителните групи и учениците от І до IV клас включително, които посещават държавните, общинските и частните училища и детски градини. Схемите имат за цел не да изхранят децата, а да възпитат в тях трайни навици да консумират пресни плодове и зеленчуци, както и млечни продукти, особено във възрастта, когато се оформят хранителни навици, полезни за тях.Европейските схеми обхващат общо 420  000 деца, които посещават над 3 200 учебни заведение в цялата страна. На всяко дете през учебната година се полагат 9,2 кг пресни плодове и зеленчуци и 1,5 кг. млечни продукти – (сирене, кашкавал или мляко). По схемата „Училищен плод“ децата Ви получават до 46 доставки, които се разпределят през учебната година. Една доставка е от 160 гр. до 250 гр. според вида на плода или зеленчука. През годината се доставят 11 вида пресни плодове и зеленчуци, най-малко по 4 различни вида през месеца. За периода на извънредното положение, тъй като доставката е една, съгласно Постановлението на Министерски съвет – децата Ви може да получат от един вид плод или зеленчук ( повечето пакети включват краставици или ябълки).
По схемата „Училищно мляко“ в рамките на учебната година всяко едно дете получава до 50 доставки от сирене, кашкавал или мляко. Когато се доставят трайни млечни продукти, каквито са сиренето и кашкавалът, те са пакетирани в индивидуални опаковки, всяка от която тежи 30 грама. Това е разписано в Приложение 4 на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, обнародвана в ДВ от 05.03.2019 г.
За периода на извънредното положение мляко не се предоставя. До обявяване на извънредното положение заради пандемията от коронавирус (COVID-19) (до 13 март 2020 г.) и по двете схеми на децата Ви са раздадени близо 70% от предвидените за учебната година количества пресни плодове и зеленчуци, и млечни продукти. Това означава, че до края на учебната година остават да бъдат извършени оставащите 30% от одобрените доставки. Количествата продукти, които децата и учениците получават еднократно за периода 13 март – 13 май 2020 г., зависят от броя на предвидените доставки, съгласно предварително одобрения график за посочения период. Разпределяните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно българското и европейско законодателство. Продуктите се доставят в училищата и се раздават от директорите на родителите по предварително изготвени списъци. При необходимост продуктите могат да бъдат получени със съдействието на структурите на земеделското министерство, чрез държавните горски предприятия. Доставките до учебните заведения се извършват както и преди обявяването на извънредно положение – от одобрените заявители. Подчертаваме още веднъж, че мярката има социално-икономически ефект и цели да подпомогне в обявеното извънредно положение както семействата на децата, така и производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти. 
Редно е да знаете и кой упражнява контрола и как се случва това. Директорите на учебни заведения са хората, които осъществяват контрола по всяко време на територията на училището – и по отношение качеството на продуктите, и по отношение на изпълнение на одобрените дейности по двете схеми. Ако директорите на училищата и детските градини установят, че им е предоставена негодна за консумация храна, те не трябва да я раздават на децата. Директорите следва да се свържат с доставчика и да му я върнат, като уведомят незабавно съответните компетентни органи, в лицето на ДФ „Земеделие“ и Българската агенция за безопасност на храните. При констатирани нередности фонд „Земеделие“ налага финансови санкции на доставчиците за продукти с лошо качество или с изтекъл срок на годност. 
Уважаеми родители, като Ви благодарим за Вашата съпричастност и разбиране, оставаме на Ваше разположение за въпроси по темата, свързана с двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
При констатирани нарушения в доставките, подавайте сигнали до ДФ „Земеделие“ на следния мейл: press@dfz.bg.
Бъдете здрави! Пазете себе си и всички близки на сърцата Ви хора! 

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА