Проект „Твоят час“

    През месец ноември на учебната 2016/2017 година  ОУ “Антон Страшимиров“  започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

      В училището се провеждат 30 извънкласни  дейности.  25 от тях са групи за занимания по интереси, а 5 са за работа с деца с обучителни трудности.  Има създадени клубове по:

 1. Клуб „English is fun“ с ръководител  Петранка Желязкова        
 2. Клуб „Enjoy your free time!“ с ръководител          Димитрина Георгиева          
 3. Клуб „Story time“ с ръководител  Петранка Желязкова  
 4. Клуб „Аз рисувам“ с ръководител  Даниела Тенева
 5. Клуб „Граматиката – лесна и интересна“ с ръководител  Петранка Генова
 6. Клуб „Да съхраним българското“ с ръководител  Деяна Николаева Янкова
 7. Клуб „Език мой“ с ръководител  Марийка Сивова
 8. Клуб „Език свещен“ с ръководител  Панайот Балджиев
 9. Клуб „Език свещен секция Б“ с ръководител  Панайот Балджиев
 10. Клуб „Занимателна математика“ с ръководител  Ирена Енева
 11. Клуб „Земята – наш дом“ с ръководител  Павлина Георгиева   
 12. Клуб „Здраве“ с ръководител Росица Ковачева
 13. Клуб „Компютърна графика и дизайн Секция А“ с ръководител  Илияна Христова
 14. Клуб „Компютърна графика и дизайн Секция Б“ с ръководител  Илияна Христова
 15. Клуб „Математика без граници“ с ръководител  Марийка Сивова
 16. Клуб „Машина на времето“ с ръководител  Иванка Събева
 17. Клуб „Ние сме родолюбци“ с ръководител  Красимира Химитлийска
 18. Клуб „Обичам България“ с ръководител  Гергана Атанасова
 19. Клуб „Обичам те, българска реч“ с ръководител  Светлана Калудова 
 20. Клуб „Общуваме, четем и пишем“ с ръководител  Татяна Кирова
 21. Клуб „Работилница – приложни изкуств“ с ръководител  Мария Атанасова
 22. Клуб „Разкажи, реши, покажи… “ с ръководител  Светла Андреева
 23. Клуб „Рисуване, природа, екология“ с ръководител  Радостин Рахнев
 24. Клуб „Ритмика и танци“ с ръководител  Марина Станева
 25. Клуб „Светът и ние“ с ръководител  Ирена Иванова
 26. Клуб „Свят на цветове“ с ръководител  Радина Маслева
 27. Клуб „Свят от цветове“ с ръководител  Сергей Велков
 28. Клуб „Сръчни ръце“ с ръководител  Севда Дикмешефкет
 29. Клуб „Хартиена фиеста“ с ръководител  Калинка Пефтичева
 30. Клуб „Четем, пишем, общуваме“ с ръководител  Недялка Карастамова

Общо 486 ученици от ОУ “Антон Страшимиров“ – Бургас са включени в проекта.

Групите са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.


Изложба на постери на тема Африка и Южна Америка 10.03. 2017 г. 
Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Група – „Земята – наш дом. Обучителни потребности.“ р. Павлина Георгиева

Проведена среща с родители на учениците участващи в   Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове – група „Земята – наш дом – обучителни потребности“с ръководител Павлина Георгиева

 
Запознаване на родителите с дейността на групата. 

Изложба на проекти изработени в клуб „Компютърна графика и дизайн“ ръководител: Илияна Христова

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.