ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

От учебната 2019/2020 г. Иновативно ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас започва работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От м. януари 2020 г. започват работа 3 групи за дигитални компетентности с ученици от първи, трети и шести клас  с ръководители Цветелина Димитрова, Дарина Планинска и Живка Пеева.
Информация за работата на групите и кадри можете да видите тук.

*******

МОН – Информация за проекта

*******