Прием 1 клас

Уважаеми родители,
Предстои записване,  на учениците приети на първо класиране  в периода  от 05.06  до 12.06. 2020 година.
В тази връзка, Ви информираме за създадената организация в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас:
      Записване на дете за I клас чрез електронна поща:
1. Телефони за връзка: 056 887382 или 056 887383.
2. Родителят заявява на посочените телефони желание за записване на приетото дете в училището.
3. Съобщава личните данни на детето си / трите имена и ЕГН /.
4. Служебно лице от училището изпраща на електронната поща на родителя на детето прието на първо класиране – заявление – декларация и декларация за лични данни необходими за записването.
5. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на училището priem1class@gmail.com сканирани и подписани следните документи:
декларация за предоставяне на лични данни
заявление – декларация

 Capture

 10660275_285897708282701_3346081085065096211_n

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

През учебната 2020/2021 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас ще бъдат приети ученици в 5 (пет) първи класа със засилено изучаване на:

 •  І  КЛАС – 1 час български език и литература
  – 1 час английски език
  – 1 час информационни технологии
 • І  КЛАС – 1 час български език и литература
  – 1 час математика
  – 1 час информационни технологии
 • І КЛАС 1 час математика
  – 1 час
  български език и литература
  – 1 час изобразително изкуство
 • І КЛАС – 2 часа математика
  – 1 час български език и литература
 • І КЛАС – 2 часа български език и литература
  – 1 час математика

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

  • Целодневно безплатно обучение за учениците от първи клас
  • Столово хранене – закуска и топъл обяд
  • Безплатна закуска, плод и мляко за учениците от първи до четвърти клас
  • Ресурсни учители за деца със СОП
  • Логопед
  • Психолог
  • Богата библиотека
  • Компютърни и мултимедийни кабинети
  • Охрана
  • Извънкласни дейности по английски език, хореография, източни бойни изкуства, модерни танци и др.
  • занимания по интереси: приложни изкуства, математика, информационни технологии, български език и литература, лека атлетика, мажоретен състав и др.
  • Работа по проекти и оперативни програми на МОН и ЕС

От първи до четвърти клас под формата на ФУЧ училището предлага изучаване на:

 • Народни танци
 • Приложни изкуства
 • Български език и литература
 • Математика 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление по образец и декларация за личните данни
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група)
 3. Да се носи: лична карта на родител за справка за постоянен адрес, удостоверение за временна адресна регистрация, акт за раждане на детето за сверка на данни

Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения. /линк към електронната система на общината/

СИСТЕМАТА отваря за регистрация на 12.05.2020 в 8:00 часа.

    Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2020 г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.
    Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

   Свободните места след първо класиране се обявяват на 16.06.2020 г.

    Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 17.06.2020 г. до 23.06.2020 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.

    Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 29.06.2020 г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2020 г. до 06.07.2020 г.
        Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2020 г.

 Критерии за класиране:

     Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.
    Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение.
Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.
   Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.


            Уважаеми родители, представяме Ви екипите които ще работят с бъдещите първокласници в учебната 2020/2021 година.


 

Мария Стефанова Кънчева
Учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 4 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика с чужд език Университет „проф. д-р А. Златаров“ – гр. Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – Бакалавър
 • Професионално – квалификационна степен – ПЕТА

 Весела Илиева Недялкова
Учител в ГЦОУД, старши учител в начален етап
 • Педагогически стаж – 21 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Предучилищна и начална педагогика Бургаски свободен университет
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР -педагог
 • Професионално-квалификационна степен – трета
 • Професионално-педагогическа специализация –ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ

Пепа Георгиева Янева
Старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 24 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика
  ПУ „Паисий Хилендарски “
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – втора
 • Професионално-педагогическа специализация – Съвременни аспекти на обучението по информатика и информационни технологии

Стамена Атанасова Карагьозова
Учител в ГЦОУД 

 • Педагогически стаж – 3 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика с чужд език –  Университет „проф. д-р А. Златаров“ – гр. Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – Бакалавър
 • Професионално – квалификационна степен – пета

 Ивелина Николова Русенова
Старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 35 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика с руски език –  ВПУ,,Епископ Константин Преславски”-Шумен
 • Образователно – квалификационна степен – Магистър
 • Професионално – квалификационна степен – втора
 • Професионално-педагогическа специализация – Методика на обучението по Начална училищна педагогика

Росица Атанасова Ковачева
Учител в ГЦОУД, старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 18 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика – ПУ „Паисий Хилендарски “ 
 • Образователно – квалификационна степен – Магистър
 • Професионално – квалификационна степен – пета

 Петя Атанасова Сулева
Старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 35 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика – СУ „Климент Охридски“ 
 • Образователно – квалификационна степен – Магистър
 • Професионално – квалификационна степен – втора

 Даниела Иванова Тенева
Учител в ГЦОУД, старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 19 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Предучилищна и начална училищна педагогика – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
 • Образователно – квалификационна степен – Магистър
 • Професионално – квалификационна степен – четвърта
 • Професионално-педагогическа специализация –Педагогика на ИИ – УИ „Св. Иван Рилски“ гр. Дупница;  треньор по УШУ и Муайтай – НСА „В. Левски“ , гр. София

Айсел Юсмен Якимова
Старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 9 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална училищна педагогика – ПУ „Паисий Хилендарски“ 
 • Образователно – квалификационна степен – Бакалавър
 • Професионално – квалификационна степен – пета

Славяна Красимирова Атанасова 
 Учител в ГЦОУД

 • Педагогически стаж – 2 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Предучилищна и начална училищна педагогика – ПУ „Климент Охридски“ 
 • Образователно – квалификационна степен – Магистър
 • Професионално – квалификационна степен – четвърта
 • Професионално-педагогическа специализация –Управление на човешки ресурси, СУ ,, Свети Климент Охридски“

Забележка: Училищното ръководство си запазва правото на промени при настъпили обективни нови обстоятелства.

НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:

  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  гр.Бургас
  • Майкрософт – България
  • Сдружение за демократично образование „Фар“
  • Български Червен Кръст и БМЧК
  • Еco Schools
  • EVN – България
  • Фондация ИЗИ АРТ
  • Българско движение „Син флаг“19ИНФОР