Документи


Програма за целодневна организация на учебния ден
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранно напускане на училище
Стратегия за развитие на училището
Годишен календарен план на дейностите за 2018-2019г
Дневен режим
Училищен учебен план 2018-2019г
Инструктаж ФВС