Документи

Правилник за устройството и дейността на ОУ Антон Страшимиров за учебната 2018-2019год
Програма за целодневна организация на учебния ден
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранно напускане на училище
Стратегия за развитие на училището
Годишен календарен план на дейностите за 2018-2019г
Дневен режим
Училищен учебен план 2018-2019г
Седмично разписание на часовете в прогимназиален етап за първи срок 2018-2019г
Седмично разписание на часовете в начален етап  за първи срок, учебна 2018-2019 г
График втори час на класа – начален етап първи срок 2018-2019г
График консултации – начален етап първи срок 2018-2019г
График за консултации за I срок на учебната 2018-2019 г-прогимназиален етап График за провеждане на класните работи I срок 2018-2019г
График за час на класа за I срок 2018-2019г – прогимназиален етап
График на II час на класния ръководител- прогимназиален етап
График на контролни работи за първия срок на прогимназиялен етап
Инструктаж ФВС